Ο Δήμος Γορτυνίας προγραμμάτισε και υλοποίησε έργα σε κάθε χωριό, παρά την περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, σε συνεργασία με τους Τοπικούς Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Για την περίοδο 2011 έως και 2014, ο Δήμος Γορτυνίας προβλέπεται να εισπράξει ΣΑΤΑ περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 80%, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή τα 2,8
εκατομμύρια, κατανεμήθηκαν στις Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμιακά κριτήρια.

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα έργα για κάθε χωριό και για κάθε χρονιά. Τα έργα που έχουν χρονολογία 2014 είναι αυτά που έχουν προγραμματιστεί για το 2014, ενώ αυτά που έχουν χρονολογία 2011 έως και 2013 είναι αυτά που έχουν ήδη γίνει ή εκτελούνται ακόμα (συνεχιζόμενα) από τα τέλη του 2013.

Σε επόμενη έκδοση θα παρουσιαστούν τα έργα που έχουν υποβληθεί για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
(ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ, LEADER), τα έργα υποδομής που αφορούν το σύνολο του Δήμου, οι ετήσιες εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης, οδικών δικτύων, επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.

Όλα τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γορτυνίας, ο οποίος διαθέτει, από το 2012, την απαιτούμενη Διαχειριστική Επάρκεια.

apologismos-01

Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνία