Ο ∆ήµος Γορτυνίας παρέλαβε υποχρεώσεις προς προµηθευτές περίπου 2.400.000 ευρώ (Λογαριασµός 50, απογραφή έναρξης ∆ήµου) και αρνητική καθαρή θέση, περίπου -1.900.000 ευρώ. Παρά την περικοπή των κρατικών χρηµατοδοτήσεων, οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εξοφληθεί, χωρίς προσφυγή σε δανεισµό.

Η εξοικονόµηση πόρων, το νοικοκύρεµα του ∆ήµου και τα θετικά αποτελέσµατα όλων των χρήσεων είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση στα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και την δηµιουργία πλεονάσµατος, που αξιοποιήθηκε για την αύξηση των επενδύσεων και την χρηµατοδότηση δράσεων στον Κοινωνικό τοµέα (Κοινωφελής επιχείρηση) και στους τοµείς της Παιδείας, του Πολιτισµού και του Αθλητισµού.

Όπως φαίνεται στην κατανοµή των δαπανών (γράφηµα στη σελ. 5), η αύξηση των τιµολογηθέντων-πληρωθέντων δαπανών οφείλεται σε αύξηση του ποσού των επενδύσεων (πράσινο χρώµα), ενώ τα λειτουργικά έξοδα παραµένουν σταθερά (µπλέ χρώµα) παρά την αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Το ποσοστό των ίδιων εσόδων σε σχέση µε το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε από 12,70% το 2011 σε 22,67% το 2013, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερη οικονοµική αυτάρκεια στον ∆ήµο. Η οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµά του και να εξασφαλίσει τις απαραίτητες χρηµατοδοτήσεις.

Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος
∆ήµαρχος Γορτυνίας

 

pagortyniaki-03-apologismos